website
Snelle levering! Bestel nu Betaal Achteraf!

Privacybeleid Care4Gardens

Privacybeleid Care4Gardens https://care4gardens.nl

Ons privacybeleid Care4Gardens geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor logische doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaropvolgende ontsloten dienstverlening van Care4Gardens. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/12/2020, met de uitgever van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle beperkte versies. Dit risico beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de deur u aan ons verzekerde persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking onzichtbare kan u lezen welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens overzichtelijk zijn. Webwinkelsoftware MijnWebwinkel Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Webhosting Shopify VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens namen ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij-metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is verplicht op grond van de overeenkomst tot geheimhouding. E-mail en mailinglijsten Shopify Wij maken voor ons regulier zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Shopify. Deze partij heeft passende technische en functionele maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Shopify heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer. Betalingsverwerkers shopifybetaling VOORBEELD: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw opgenomen- of creditcardnummer. [AANBIEDER] heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. [AANBIEDER] gebruikt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. [AANBIEDER] deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van [AANBIEDER]'s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [AANBIEDER] bewaar uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Beoordelingen WebwinkelKeur Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam gelijk op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen met u opnemen om een ​​toelichting op uw recensie te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens eenvoudig met het doel u uit te nodigen om een ​​recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur maakt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Verzenden en logistiek PostNL Als u een bestelling bij ons plaatselijk doet, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL deelnemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Facturatie en boekhouden MoneyBird Voor ons bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de noodzakelijke technische en functionele maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Externe verkoopkanalen Bol.com Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan met uw gegevens om en hebben technisch passende en problematische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan een boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke bevoegdheid. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In vergelijkbare gevallen kan Care4Gardens op grond van een onrechtmatige daad worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de natte ons biedt daartegen verzetten. Bewaartermijnen Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u heeft aangegeven dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangegeven zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van verplichte administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de verplichte termijn bewaart. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt. Uw rechten Op grond van de uitgebreide Nederlandse en Europese wetgeving heeft u ook betrokken bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namen ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en conventionele van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekend e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde gegevens, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en methoden van gegevens ontvangen u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft soms allemaal het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of voldoende herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, te beperkt. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer verwerkt worden. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekend e-mailadres afschriften of manipulator van alle gegevens over u die wij computers hebben of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn computers. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan zijn. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in meerdere gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Care4Gardens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in verwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of conventionele van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend inzetten. U heeft bovendien het recht om niet aan een indirecte besturing van profiling te worden uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet op wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. Cookies Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is verplicht op grond van onbeperkte wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets compleet en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikte deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies staat vermeld in deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe risico's gevolgen heeft voor de wijze waarop wij verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. Contactgegevens Care4Gardens veldenseweg 238 5914 SZ Venlo Nederland T (063) 650-2168 E anwar.b@live.nl Contactpersoon voor privacyzaken Anwar Bousrou

Wat zoek je?


Populaire zoektermen  Glazen schuifwand 3 rail  Terrasoverkapping 6x3  glazen schuifwand 4 rail